WYBRANE PROJEKTY
Nowe zezwolenia na pracę

Od 1 stycznia 2017 roku mają zostać wprowadzone dwa rodzaje zezwoleń na pracę- zezwolenie na pracę sezonową oraz zezwolenie na pracę krótkoterminową. Prace nad projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy już trwają w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dwa nowe zezwolenia mają uprościć procedury związane z podjęciem pracy w naszym kraju. Pierwsze ze wskazanych zezwoleń, na pracę sezonową będzie dotyczyć sektora rolnictwa, ogrodnictwa i turystyki i będą wydawane na okres do 8 miesięcy. Przed jego uzyskaniem koniecznym będzie dopełnienie wymogu uzyskania opinii starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy przy pomocy rodzimego zatrudnienia. Z kolei zezwolenie na pracę krótkoterminową będzie wydawane na pracę w innych sektorach gospodarki, niż rolnictwo, ogrodnictwo i turystyka, maksymalnie na okres 6 miesięcy, jednakże będziemy mieli tu ograniczenie podmiotowe- niniejszy rodzaj zezwolenia będzie dotyczyć obywateli z sześciu państw, Ukrainy, Armienii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji. Pamiętać również należy o konieczności spełnienia kilku warunków m.in. działalność gospodarcza musi być prowadzona minimum jeden rok lub pracodawca musi wykazać, ze zatrudnia co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę przez minimum 3 miesiące.

Holding nie może być pracodawcą.
Urlopu zaległego za 2015 r. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września 2016 r. Nieudzielenie urlopu zaległego w ww. terminie stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny do 30.000 zł.
Wypadek podczas porządkowania stanowiska pracy po zakończeniu podstawowych czynności należy kwalifikować jako wypadek przy pracy
Gdzie żona, tam ognisko domowe
ZUS i KRUS będą mogły dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń tylko przez 5 lat
Podwyższone koszty uzyskania przychodów za pracę twórczą wymagają wyodrębnienia wynagrodzenia
Skuteczna reprezentacja klienta w postępowaniu o dochodzenie odszkodowania medycznego (lipiec 2015)
Skuteczna reprezentacja klienta w sprawie o mobbing
Uzasadniona krytyka pracodawcy czy już mobbing? Przesłanki mobbingu
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Akceptuję pliki cookies na tej stronie. .
Więcej informacji