WYBRANE PROJEKTY
Czy małżonek ponosi konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez drugiego małżonka ?

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oprócz majątku wspólnego małżonków wyróżnia także majątek osobisty każdego z nich, który jest majątkiem odrębnym mężą i żony. Majątkiem osobistym są m.in.: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków i inne. Kodeks dopuszcza także możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej. Jeżeli narzeczeni podejmą decyzję co do zawarcia rozdzielności majątkowej przed zawarciem związku małżeńskiego, to do powstania majątku wspólnego małżonków nigdy nie dochodzi. Coraz częściej możemy się spotkać z sytuacją, gdy małżonkowie decydują się na zawarcie rozdzielności już w trakcie małżeństwa i w takiej sytuacji rozdzielność powstaje z dniem podpisania umowy. Jaki wpływ na stosunki majątkowe małżonków ma upadłość konsumencka? Ogłoszenie upadłości ma ogromny wpływ na sferę majątkowa małżonków, albowiem wraz z jej ogłoszeniem powstaje rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny staje się masą upadłości. Małżonek, którego upadłość nie dotyczy może dochodzić swojej należności zgłaszając wierzytelność i zostając dopisanym do listy wierzycieli. Uprawnienie to jest konsekwencją przysługującego mu udziału w majątku wspólnym, który w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie przez syndyka spieniężony. Oznacza to, że małżonek upadłego traktowany jest jak zwykły wierzyciel upadłego i chcąc odzyskać swój udział, musi zgłosić swoją wierzytelność sędziemu komisarzowi z tytułu udziału w majątku wspólnym. Co ważne, zgłoszona przez małżonka wierzytelność nie jest w żaden sposób uprzywilejowana, a jej wysokość z reguły odpowiada połowie wartości majątku objętego postępowaniem upadłościowym. Prawo upadłosciwe przewiduje możliwość wystąpienia z wyższym niż połowa roszczeniem, lecz w takim przypadku małżonek nieogłaszający upadłości musi udowodnić konieczne byłoby udowodnienie, że przyczynił się w większym stopniu do powstania tego majątku.

Do masy upadłości nie wchodzą ruchomości i nieruchomości stanowiące majątek osobisty małżonka osoby ogłaszającej upadłość. Ponadto, wyłączone z masy upadłości są też przedmioty służące prowadzeniu działalności gospodarczej przez tego małżonka, jak i te służące pracy zawodowej, choćby były objęte wspólnotą majątkowa. Jeżeli jednak syndyk włączy ww. przedmioty do masy upadłości, to małżonkowi upadłego przysługuje żądanie ich wyłączenia.

Czy można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie mając żadnego majątku lub posiadając wyłącznie nieruchomość obciążoną hipoteką? Czy sprzedaż nieruchomości to jedyne rozwiązanie?
Upadłość konsumencka- kto może skorzystać z dobrodziejstwa oddłużenia? Jakie trzeba spełnić warunki ubiegając się o ogłoszenie upadłości
Zadośćuczynienie za mobbing jako dotkliwa nauczka dla Pracodawców na przyszłość. Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązku przeciwdziałania mobbingowi przez Pracodawców
Uzasadniona krytyka pracodawcy czy już mobbing ? Przesłanki mobbingu
Skuteczna reprezentacja klienta w sprawie o mobbing
Skuteczna reprezentacja klienta w postępowaniu o dochodzenie odszkodowania medycznego (lipiec 2015)
Podwyższone koszty uzyskania przychodów za pracę twórczą wymagają wyodrębnienia wynagrodzenia
ZUS i KRUS będą mogły dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń tylko przez 5 lat
Gdzie żona, tam ognisko domowe
Wypadek podczas porządkowania stanowiska pracy po zakończeniu podstawowych czynności należy kwalifikować jako wypadek przy pracy
Urlopu zaległego za 2015 r. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września 2016 r. Nieudzielenie urlopu zaległego w ww. terminie stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny do 30.000 zł.
Holding nie może być pracodawcą.
Nowe zezwolenia na pracę
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Akceptuję pliki cookies na tej stronie. .
Więcej informacji